Правила

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Градски шедьоври с Cif“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк № 1, сграда 4, ет. 5 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори” или всеки по отделно Организаторът. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (11.03 – 22.04.2019 г. включително) на сайта на кампанията: www.cifcleans.bg

2. Период на промоционалната кампания:

Промоционалната кампания „Градски шедьоври с Cif“ стартира на 12 март 2019 г. и продължава до 22 април 2019 г. включително.

В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.cifcleans.bg.

След приключване на „Кампанията” Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. Правила за участие

III. Награди

IV. Разни

Нашите продукти

Cif крем 250 мл

Cif крем 500 мл

Cif крем 700 мл

Cif крем Max Power 700 мл

Cif спрей Power & Shine 750 мл

Cif спрей Ultra fast 500 мл

Cif спрей за прозорци 500 мл

Cif спрей Nature's recipe 750 мл

Cif спрей Perfect Finish 435 мл